Alerts

Sr Date Subject Action
1 01-04-2023 दि. ०२/०४/२०२३ पोलीस शिपाई भरती - २०२१ लेखी परीक्षा केन्द्रनिहाय चेस्ट नंबरनुसार यादी ( EXAM CENTER ALLOTMENT) Download
2 02-04-2023 पोलीस शिपाई भरती-२०२१ Answer Key Download
3 04-04-2023 यवतमाळ जिल्हा पोलीस शिपाई भरती-२०२१ लेखी परीक्षा - आक्षेपाबाबत खुलासा. Download
4 06-04-2023 यवतमाळ पोलीस भरती २०२१ - गुणपत्रिका Download
5 07-04-2023 सन २०२१ चालक पोलीस शिपाई लेखी परीक्षा व मैदानी चाचणी मध्ये प्राप्त केलेल्या गुणांची एकत्रित गुणपत्रक. Download
6 11-04-2022 पोलीस शिपाई - २०२१ ( यवतमाळ जिल्हा ) पदाकरिता लेखी परीक्षेमध्ये ४० टक्के पेक्षा कमी गुण असलेल्या - अपात्र उमेदवारांची यादी Download
7 11-04-2023 पोलीस शिपाई - २०२१ ( यवतमाळ जिल्हा ) पदाकरिता लेखी परीक्षेमध्ये - पात्र उमेदवाराची एकत्रित गुणवत्ता यादी Download
8 13-02-2012 यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती - २०२१, लेखी परीक्षा गुणांच्या आक्षेपांबाबत खुलासा Download
9 18-04-2023 यवतमाळ जिल्हा पोलीस शिपाई भरती - 2021- तात्पुरती निवड यादी व प्रतिक्षा यादी (Provisional Selection List) Download
10 20-04-2020 यवतमाळ जिल्हा - पोलीस शिपाई चालक भरती - २०२१ गुणवत्तेनुसार तात्पुरती सुधारित यादी व प्रतीक्षा यादी Download
11 20-04-2023 यवतमाळ जिल्हा - पोलीस शिपाई चालक भरती - २०२१ गुणवत्तेनुसार प्रवर्ग निहाय तात्पुरती निवड यादीतील उमेदवारांची मूळ कागदपत्रे तपासणी Download
12 24-04-2023 यवतमाळ जिल्हा पोलीस शिपाई पदाचे - तात्पुरती निवड यादीतील उमेदवारांना कागदपत्र तपासणी बाबत सूचना Download
13 29-04-2023 पोलीस शिपाई चालक भरती-२०२१ सूचना. Download
14 29-04-2023 पोलीस शिपाई भरती-२०२१ सूचना. . Download
15 05-05-2023 यवतमाळ जिल्हा पोलीस शिपाई भरती २०२१ अंतिम यादी प्रसिद्ध. Download
16 05-05-2023 यवतमाळ जिल्हा पोलीस शिपाई भरती २०२१ अंतिम प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध. Download
17 08-05-2023 यवतमाळ जिल्हा पोलीस शिपाई भरती - २०२१ ( पोलीस शिपाई चालक - अंतिम निवड यादी ) वैद्यकीय तपासणी व चरित्र पडताळणी करीता हजर राहणेबाबत सूचना Download
18 12-02-2012 पोलीस शिपाई चालक अंतिम निवड यादी (FINAL SELECTION LIST) बाबतचे शुध्दीपत्रक Download
19 12-02-2012 पोलीस अधीक्षक कार्यालय व शाखेकरीता सन २०२३-२०२४ करीत पाणी (AQVA) आवश्यकतेनुसार पुरवठा करण्याकरिता दरपत्रके सादर करणेबाबत Download
20 12-02-2012 <script>alert(1)</script> Download
21 12-02-2012 <script>alert(1)</script> Download
22 02-07-2022 पोलीस शिपाई चालक भरती संदर्भात महत्वाचे. Download
23 08-07-2024 चालक पोलीस शिपाई भरती २०२२-२०२३ कौशल्य चाचणी पात्र अपात्र यादी. Download

Contact Us

Add.Office of the superintendent of police, L.I.C square,Yavatmal-445001

sp[dot]yavatmal[at]mahapolice[dot]gov[dot]in

07232-256701